Graci logo

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm 2016.gada 9.jūnijā noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/441 par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

***

SIA/IK “ABC” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.  

Limited Liability Company/Individual Merchant “ABC” has signed an agreement with Latvian Investment and Development Agency (LIAA) on Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.